• Terms

 • Privacy Policy

 • General Terms

  Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden

  Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina’s www.saddl.nl (hierna te noemen; ‘website’), send.saddl.nl (hierna te noemen; ‘platform) en saddl.freshdesk.com (hierna te noemen; ‘online helpdesk) verstaan de besloten vennootschap, Saddl B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland. Saddl B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer: 57046085. De bovengenoemde website, platform en online helpdesk worden geëxploiteerd door:

  Saddl B.V.
  Heer Bokelweg 155
  3032 AD ROTTERDAM
  Nederland
  E. info@saddl.nl
  T. +31 (0)85-021 17 44

  KvK: 57046085
  BTW: NL8524.16.179.B01

  Artikel 1 | Definities
  In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de daaropvolgende betekenis:

  • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon (bijvoorbeeld een consument, winkelier of koerier) die een overeenkomst aangaat met Saddl.
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de winkelier en Saddl;
  • Dag: kalenderdag;
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Koerier: Saddl is zelf geen koerier of vervoerder. Een koerier is de natuurlijke of rechtspersoon die de, door de consument bij de winkelier, bestelde producten vervoert;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Winkelier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  Artikel 2 | Toepasselijkheid

  1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en aanbiedingen van Saddl B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst (inclusief overeenkomsten op afstand) tussen Saddl B.V. en de afnemer.
  2. 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Saddl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument, winkelier en/of koerier zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-, gebruiks- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  6. 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Saddl en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  7. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  8. 8. Indien Saddl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Saddl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Artikel 3 | Offertes en aanbiedingen

  1. 1. Alle offertes en aanbiedingen van Saddl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een eventuele termijn voor aanvaarding of speciale voorwaarden worden nadrukkelijk in de offertes en aanbiedingen vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. 2. Saddl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. 4. De vermelde prijzen in offertes en aanbiedingen voor consumenten zijn inclusief BTW en eventuele overige belastingen, tenzij anders aangegeven. Eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen, de handelingen die nodig zijn voor het tot stand komen van de overeenkomst en de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel worden, indien de afnemer een consument is ook uitdrukkelijk vermeld.
  5. 5. Indien de afnemer consument is kan Saddl zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Saddl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  6. 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Saddl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Saddl anders aangeeft.
  7. 7. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Saddl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Saddl is bevestigd, kan de afnemer, indien hij consument is, de overeenkomst ontbinden.
  8. 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Saddl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

   Artikel 4 | Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
  1. 1. De overeenkomst tussen Saddl en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Saddl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Saddl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. 3. Saddl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. 4. Indien Saddl gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan Saddl ter beschikking heeft gesteld.
  5. 5. Indien door Saddl of door Saddl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de afnemer of een door de afnemer aangewezen locatie, draagt de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  6. 6. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Saddl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Saddl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Saddl zijn verstrekt, heeft Saddl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de afnemer de gegevens aan Saddl ter beschikking heeft gesteld. Saddl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Saddl is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  7. 7. Indien Saddl genoodzaakt is de zaken op te slaan, als gevolg van het niet of onvolledig ter beschikking stellen van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de opslag voor rekening en risico van de afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop zaken aan de afnemer ter beschikking staan.
  8. 8. Saddl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  9. 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Saddl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  10. 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Saddl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  11. 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Saddl; gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Saddl bevoegde persoon en de afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Saddl op en is voor de afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Saddl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  12. 12. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Saddl gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Saddl daardoor direct of indirect ontstaan.
  13. 13. Indien Saddl met de afnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Saddl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  14. 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Saddl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Saddl rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Indien de afnemer consument is heeft hij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Artikel 5 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. 1. Saddl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Saddl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van Saddl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  2. 2. Voorts is Saddl bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Saddl kan worden gevergd.
  3. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Saddl op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Saddl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. 4. Indien Saddl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  5. 5. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is Saddl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
  6. 6. Indien de afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Saddl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  7. 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Saddl, zal Saddl in overleg met de afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Saddl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Saddl anders aangeeft.
  8. 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Saddl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Saddl op de afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  9. 9. Indien de afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.
  10. 10. Indien de afnemer consument is en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn rekening.
  11. 11. Indien de afnemer consument is en een bedrag betaald heeft, zal Saddl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

  Artikel 6 | Overmacht

  1. 1. Saddl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Saddl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Saddl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Saddl of van derden daaronder begrepen. Saddl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Saddl zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. 3. Saddl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. 4. Saddl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  Artikel 7 | Betaling en incassokosten

  1. 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Saddl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Saddl aangegeven. Saddl is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. 2. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de afnemer een consument is, geldt de wettelijke rente voor consumententransacties.
  3. 3. Saddl heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4. 4. Saddl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Saddl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  5. 5. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Saddl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  6. 6. Indien de afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Het verzuim van de afnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere afnemer), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Saddl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de afnemer geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke afnemer), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  Artikel 8 | Eigendomsvoorbehoud

  1. 1. Het door in het kader van de overeenkomst Saddl geleverde blijft eigendom van Saddl totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met Saddl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  2. 2. Het door Saddl geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. 3. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Saddl veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Saddl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de afnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Saddl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Saddl gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de afnemer zich er jegens Saddl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  4. 4. Voor het geval Saddl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Saddl en door Saddl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Saddl zich bevinden en deze terug te nemen.

  Artikel 9 | Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

  1. 1. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele (zichtbare) gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Saddl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Saddl in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient Saddl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  2. 2. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele (zichtbare) gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Saddl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Saddl in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient Saddl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  3. 3. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Saddl opdracht gegeven heeft.
  4. 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  5. 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Saddl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, ter keuze van Saddl, zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen.
  6. 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Saddl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.
  7. 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Saddl en de door Saddl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

  Artikel 10 | Aansprakelijkheid

  1. 1. Indien Saddl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. 2. Saddl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Saddl is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. 3. Indien Saddl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Saddl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  4. 4. De aansprakelijkheid van Saddl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  5. 5. Saddl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Saddl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Saddl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  6. 6. Saddl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Saddl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  Artikel 11 | Vrijwaring

  1. 1. De afnemer vrijwaart Saddl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Saddl toerekenbaar is.
  2. 2. Indien Saddl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Saddl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Saddl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Saddl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

  Artikel 12 | Intellectueel eigendomsrecht

  1. 1. Alle rechten op de inhoud van de website, het platform, de online helpdesk, overige (online) diensten die door Saddl worden aangeboden en enige vorm van correspondentie door Saddl (inclusief de onderliggende databases, logo’s, grafische afbeeldingen, teksten, documenten, etc.) berusten bij Saddl B.V., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website, het platform, de online helpdesk, overige (online) diensten van Saddl en enige vorm van correspondentie door Saddl.
  2. 2. Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit de website, het platform, de online helpdesk en overige (online)diensten die door Saddl worden aangeboden, openbaar te maken, te verveelvoudigen of op te slaan in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Saddl B.V.

  Artikel 13 | Toepassing recht en geschillen

  1. 1. Op deze algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

  Artikel 14 | Vragen en/of Opmerkingen

  Voor vragen en/of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u telefonisch contact opnemen met +31 (0)85-021 17 44 of per e-mail met info@saddl.nl

  Laatst gewijzigd: 1 december 2013

 • Privacy Policy

  Ook voor ons is jouw privacy belangrijk. Wij doen er dus ook alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Deze privacy policy legt uit of, hoe en waarom wij gegevens verzamelen en wat wij vervolgens met deze gegevens doen om de gebruikservaring van Saddl's site en platform te verbeteren.

  Welke gegevens verzamelen wij?
  Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze mailinglist vragen wij om je persoonlijke gegevens (waaronder je e-mailadres). Wanneer u een bericht naar ons verzendt worden deze berichten mogelijk bewaard. Ook kan het zijn dat in onze correspondentie om meer gegevens wordt gevraagd. Deze gegevens worden altijd beveiligd opgeslagen op servers die in Nederland staan.

  De gegevens die worden ingevuld bij het verzenden van een pakketje in het Saddl platform worden versleuteld verzonden (beveiligd door een SSL-certificaat) en versleuteld (met een 128-bits encryptie) opgeslagen op servers in Nederland.

  Onderaan iedere nieuwsbrief vindt je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Wij bieden je altijd de mogelijkheid om je gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

  Cookies

  Deze website maakt alleen maar gebruik van cookies om meer inzicht te vergaren in het gebruik van de website. Deze cookies, kleine stukjes informatie, worden door jouw browser opgeslagen op jouw computer. Door deze cookies kunnen wij onze website en online diensten verbeteren op basis van jouw input. Je kunt jouw browser zo instellen dat je geen cookies meer opslaat.

  Wij verkopen geen gegevens

  De door ons verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor doeleiden beschreven in deze privacy policy en worden niet doorverkocht aan derden. We vragen je altijd toestemming als gegevens toch voor een ander doeleinde worden gebruikt.

  Veranderingen

  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Saddl website en het Saddl Platform. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site en het platform, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Overige vragen:

  Voor overige vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je altijd contact met ons opnemen.